Hoppa till huvudinnehåll
Välkommen till Stadslandet Göteborg
Agroforestry 2015

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Agroforestrykongressen i Göteborg 2015 - för klimatsmart matproduktion i stad och land

Tack alla som deltog i Sveriges första nationella Agroforestrykongress!

Drygt 170 personer var anmälda till kongressen som till lika delar tog plats på Chalmers och i Angered/Hammarkullen. I dagarna tre diskuterades förutsättningar och möjligheter för ökat Agroforestrybruk i såväl stad som land.

Några av de frågor som lyftes var:

 • Hur kan vi mångdubbla den lokala klimatsmarta produktionen av hållbara livsmedel i Göteborg de närmaste åren?
 • Hur kan vi använda de stora obrukade naturresurserna i staden för att skapa nya jobb och företag, med ökad biologisk mångfald och försköning?
 • Hur kan vi ta vara på grön kunskap från Göteborgare och forskare med kunskap i lokalt naturbruk från hela världen för utveckling av vår stad?

Det ”nya” klimatsmarta och ekologiskt hållbara naturbruk som Agroforestry utgör är stort i övriga världen, men ännu inte i Sverige. Det har vuxit fram som en modell för en hållbar produktion där man undviker monokulturer och istället gynnar biologisk mångfald. Agroforestryproducentens varor är ofta både Krav- och rättvisemärkta.

På kongressen i Göteborg möttes lokala entreprenörer, föreningsaktiva, odlare, bönder, forskare, tjänstemän, politiker, utrikesfödda med kunskap i gröna näringar, tillresta från Europa, USA, Canada, Uganda och Norge. Nyckelpersoner var bland andra ordföranden för Europeiska Agroforestry Federationen, Rosa Mosquera-Losada, Michaela Conigliaro från FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, ordförande för Västra Götalands miljönämnd Kristina Jonäng och vice ordförande i Göteborgs kommunstyrelse Ulf Kamne.

 

Några av kongressens resultat:

 • Insikten om att agroforestry är en klimatsmart innovativ, kompletterande form, av naturbruk för att bättre ta till vara på resurser och försköna landskapet i såväl stad som land.
 • Att agroforestry kan bidra till att öka den lokala produktionen av ekologiska och socialt hållbara livsmedel och därmed skapa nya företag och hållbara jobb.
 • Att agroforestry skulle kunna vara en viktig del av en strategi för att göra städer grönare, och mer medskapande i naturområden, grönytor och parker. Till exempel genom lokalt sambruk, stadsodling, skogsträdgårdar samt betande djur i staden.
 • Bildandet av en nordisk samarbetsplattform samt en förening för utveckling av Agroforestry
 • Bildandet av en regional samarbetsplattform för agroforestry i Västra Götaland
 • Stadslandet Göteborg som samarbetsplattform för utveckling av agroforestry och ökad ekologiskt och socialt hållbar lokalproduktion i Göteborg.

Vad är Agroforestry? 
”Agroforestry är ett naturbrukssystem som integrerar skogsbruk, fruktbärande träd och buskar med odling och djurhållning för att skapa en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.”

Några länkar till mer information:

Vad är agroforestry? - Örebro Universitet - Focali - Siani - Vi-Skogen

Talare och medverkande

.
 • Michaela Conigliaro
  Agroforestry and Urban Forestry Programme - Food and Agriculture Organization of the United Nations

  FAO wants Agroforestry to sustainably increase food and nutrition security in developing countries. I will present activities and projects implemented by FAO in collaboration with local and international partners.

 • Johanna Björklund
  Docent i miljövetenskap och lektor i biologi vid Örebro Universitet

  Jag har där ansvar för Måltidsekologiprogrammet, som arbetar med en helhetssyn på mat och måltid, från jord till bord till jord. I min forskning arbetar jag bland annat i ett deltagardrivet agroforestryprojekt; ”Hållbar livsmedelsproduktion – Att odla och äta från perenna system”

 • Kristina Jonäng
  Regionråd och ordförande i Miljönämnden Västra Götalandsregionen

  Stadens och landsbygdens utveckling handlar om att ta till vara och utveckla regionens mänskliga och naturgivna resurser, att samverka och att finna former för nya företag.

 • Aster Asgedom Reda
  Vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen Västra Götaland

  Ordförande i Hope for Sustainable Forest, som vill skydda och utveckla unik skog i norra Etiopien och i provinsen Tigray. Kan agroforestry i våra länder inspirera till samarbete för lokalt hållbar utveckling?

 • Annevi Sjöberg
  Miljövetare och Miljöingenjör

  Var med och startade Permakultur Stjärnsund (stjärnsund.nu) där förra årets nationella Agroforestrymöte ägde rum och är ordförande i den nationella föreningen Permakultur i Sverige (permakultur.se).

 • Bo Hultgren
  Distriktschef vid Skogsstyrelsen, Göteborgs distrikt

  I skogen finns oändliga möjligheter. På mötet hoppas jag få inspiration och diskutera framtida verksamheter som förhoppningsvis kan växa sig stora.

 • Eskil Mattsson
  Projektledare och forskare på Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum

  Jag ser fram emot att diskutera regionala, nationella och internationella perspektiv kring drivkrafter, nyttor och tjänster från agroforestry.

 • Jan Eksvärd
  Agronom, senior expert på hållbar utveckling

  Jag har arbetat för LRF bland annat med resurseffektivisering, hållbara städer, bioenergi, klimatfrågor, ekologisk produktion och GMO.
  Under kongressen kommer jag att resonera om hur nyttorna med Agroforestry kan kvantifieras.

 • Magnus Ljung
  Statskonsulent och forskare i rådgivning vid SLU i Skara

  Jag är ansvarig för SLUs nationella kompetenscentrum för rådgivning, där vi bl a arbetar med nya metoder för lärande och förändring inom lantbruket och annan markanvändning.

 • Sanja Vujicic
  Ek Dr, Sakkunnig inom turism och besöksnäring

  Jag ser fram emot att diskutera hur vi skapar långsiktig stimulering, engagemang och finansiering för turism och besöksnäring, samt matturismkluster för att skapa en hållbar stads- och regionalutveckling.

 • Anders Malmer, professor
  Samordnar SLU:s forskning inom uthållig global lantbruksutveckling

  Jag har ett särskilt fokus på skogsbruk, från ekosystemtjänster till människors utkomst

 • Annette Gustavsson
  Projektledare Stadsnära odling, Fastighetskontoret Göteborgs stad

  Kongressen hjälper mig och oss att utveckla tankar och samverkan där Göteborgs stads skog- och jordbruksmark bidrar till grön stadsutveckling

 • Xavier de Maupeou
  Skogsförvaltare, Fastighetskontoret Göteborgs stad

  Jag ser fram emot ett givande kunskapsutbyte och nya kontakter till vårt förvaltande av
  Göteborgs stads jord- och skogsmark

 • Cecilia Liljedahl
  Projektledare Gothenburg Green World 2016
  • Agroforestry kan genom design och utformning bidra med nytta, försköning och attraktivitet hos oanvända eller otrygga grönområden
 • Gunilla Almered Olsson
  Professor, Göteborgs universitet

  Matproduktion nära städer ger även andra ekosystemtjänster:  landskapsupplevelser, biologisk mångfald, kulturella värden och uthållighet. Kongressen kan ge idéer och metoder där kulturell mångfald och olika kunskaper kombineras. 

 • Madeleine Fogde
  Programdirektör SIANI

  Jag ser fram emot att få diskutera Agroforestry och dess betydelse för ”jord /markens” och människors näring och hälsa!  Ett hållbart bruk av naturresurser blir avgörande för  framtida livsmedelsförsörjning.

 • Klara Hansson
  Trädgårdsmästare, jorden-runt-farare, driver Stadssallad

  Jag gör snart en 15 mån researchresa inom matproducerande system: permakultur, agroforestry och regenerativt jordbruk. Önskar tips på frågeställningar och kopplingar till forskning.

 • Bo Blomquist
  Forskare vid Chalmers

  Jag har sedan 25 år utvecklat en egen skogsträdgård och där testat och utvärderat en mångfald nyttoväxter, i synnerhet fruktbärande träd och buskar.

 • Kjell Sjelin
  Eko-lantbrukare norr om Uppsala

  Vår eko-gård med växtodling, djur och skog har flera Agroforestry-projekt igång som ger produktion av fina varor och nytta med att samtidigt reparera s.k. livsuppehållande system. 

 • David Hallberg
  Projektledare och forskare inom social förändring och livslångt lärande

  Jag vill bidra med ett exempel ur ett interkulturellt, kollaborativt dokumentärfilmprojekt som blandar frågor som matsäkerhet och näring i stadsmiljö med dans och musik.

 • Henrik Brundin
  Senior Advisor och talesperson Vi-skogen

  Jag ser fram emot att få diskutera den potential som Agroforestry har att bidra till en mer hållbar utveckling. Vi står inför stora utmaningar i omställningen till en mer hållbar värld, där Vi-skogens erfarenheter handlar om att producera mer med mindre resurser. 

 • Elsa Ogalde
  Jordbruksförvaltare, Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad har stora jordbruksarealer som kan användas på ett nytt och hållbart sätt. Kongressen ger oss möjlighet att utveckla dessa idéer.

 • Joel Holmdahl
  Småskalig naturbrukare i Örebro Län

  Vi planerar och driver vårt jord- och skogsbruk med hjälp av agroforestry och permakultur samt deltar i forskningsprojekt kring agroforestry och hållbart jordbruk.

 • Oscar Franzén
  Småbrukare, Enköping

  Vi bygger upp en ekologisk gård baserad på betesdjur och odling av frukt, bär och nötter.

 • Yusra Moshtat
  Miljöinspektör, Göteborg Stads Miljöförvaltning

  Jag ser farm emot att få diskutera hur ett ökat naturumgänge bland invandrare kan öka miljömedvetenheten och fler medborgare bli engagerade och delaktiga i arbetet.

 • Jamshid Mandegari
  Restaurangägare och kock på Blå Hörnan i Angered

  Mitt specialintresse är  folkkulturmat. Restaurangen finns i kulturhuset Blå Stället, där lunch serveras på lördagen till vissa kongressdeltagare.

 • Esbjörn Wandt
  Diplomerad permakulturdesigner, folkbildare

  Jag är engagerad i Holma skogsträdgård, föreningen Skogsträdgårdens vänner och Agroforestry Mittskåne, samt arbetar med att utveckla Holma folkhögskola.

 • Mikael Karlsson
  Rådgivare i CTNF & ECOFORESTRY

  Ekosystembasserat skogsbruk ger helt nya möjligheter att kombinera produktion, rekreation och biologisk mångfald – i en och samma skog. ”Vitala ekosystem - till glädje för både natur och människa.

 • Helena von Bothmer
  Permakulturdesigner, trädgårdsmästare

  På Kosters Trädgårdar finns permakultur med sedan 20 år på alla nivåer i verksamheten. Jag  ansvarar för produktion av grönsaker till restaurang och försäljning och bygger upp ett lärlingssystem för permakultur.

 • Ulla Lundgren
  Göteborgs Stad Miljöförvaltning

  Jag arbetar med att driva på utvecklingen för mer hållbar mat i staden. Jag har under två år representerat staden i URBACT projektet Sustainable Food in Urban Communities.

 • Christina Schaffer
  Utbildare, Stockholms Universitet

  Jag deltar i ett nationellt pilotprojekt med odling på egen gård och undervisar om hållbar samhällsutveckling och på en sommarkurs i stads- och skogsträdgårdsodling.

 • Halime Kadiri
  Nyckelperson för Stadslandet Göteborg

  Halime har arbetat i årtionden i Angered med social hållbarhet och odling. Sitt naturintresse har hon från sin uppväxt i Kurdistan.

 • Sinan Jader
  Ingenjör entreprenör, Ekologisk kycklingproduktion

  Jag har drivit växthusproduktion och fiskodling utanför Bagdad och arbetar för att starta  ekologisk och socialt hållbar kycklingproduktion i nordöstra Göteborg.

 • Sarah Mubiru
  Ordförande i Planta Panta Tree International, PPTI

  Vi vill öka medvetenheten om värdet och betydelsen av "ett träd " för människan och planterar bl.a. fruktträd vid skolor i Uganda. Vi önskar samarbeta med andra organisationer både nationellt och internationellt.

 • Emilia Rekestad
  Projekt- och mötesledare för permakultur och omställningsfrågor

  Jag medverkar i kongressen med samordning och processledning. Det blir intressant med ny samverkan mellan aktörer med agroforestry som tema. 

 • Christer Owe
  Hållbarhetskonsult

  Jag har sedan decennier arbetat med hållbar utveckling och med ut- och folkbildning i olika fristående organisationer. Jag har samordnat och förberett delar av kongressen.

 • Dan Melander
  Projektledare Stadslandet Göteborg Business Region / Utveckling Nordost

  Stadslandet Göteborg är en plattform för hållbar utveckling och grön affärsutveckling i samarbete mellan stad och land. Kan agroforestry bidra till kraftigt ökad ekologisk klimatsmart lokal produktion, nya jobb, biologisk mångfald och social hållbarhet?

 • Rosa Mosquera-Losada
  President of the European Agroforestry Federation

  I have been working the last 25 years with grazing systems and tree/crop/pasture organic fertilization interaction as well as biodiversity, climate change and nutrient cycling including heavy metals.

 • Ulf Kamne
  Ordförande i Byggnadsnämnden och vice ordförande Göteborgs kommunstyrelse

  Göteborg har tagit fram flera strategidokument och nu är jag sugen på förverkligande av miljöprogram, grönplan, skogspolicy, utbyggnadsplanering och trafikstrategi med mera. Ser fram mot inspiration och workshop om "ekonomi, politik och praktik".

 • Hajar Alsaidan
  Ordförande i Föreningen Hoppet

  Jag har varit med och tagit initiativ till det socila företaget Hoppet, där nu tolv kvinnor arbetar med mångkulturell mat i Angered. Till vardags studerar jag juridik på Handelshögskolan i Göteborg. Under kongressen serverar vi mångkulturella maträtter till lunch till deltagare på Mixgården i Hammarkullen samt den internationella kvällsmaten på Blå Stället.

Top